Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de"Algemene Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op de activiteiten van EIT Food CLC West, met maatschappelijke zetel te Philipssite 5, 3001 Leuven (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0679.531.322 (de"Onderneming"). 1.2. De Vennootschap heeft een website en marktplaats beschikbaar op https://getwasted.eu (de "Website") waarop zij klanten en leveranciers van eetbare onverkochte goederen samenbrengt met het oog op het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de klant en de leverancier met betrekking tot deze producten. 1.3. De Vennootschap kan haar diensten ook presenteren en promoten via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enz. (het"Sociale Netwerk" ofde "Sociale Netwerken").1.4. De gebruiker van de Website, het Sociale Netwerk of enig ander medium dat beschikbaar is gesteld door het Bedrijf (de"Gebruiker") stemt in met de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of hij of zij een aankoop heeft gedaan via de Website, en ziet, indien van toepassing, af van de toepassing van de tegenstrijdige bepalingen van zijn of haar eigen algemene voorwaarden of enige andere bepaling die in strijd zou zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 1.5. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website en kunnen eenvoudig door de Gebruiker worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzame drager (papier of elektronisch). 1.6. Het Bedrijf en de Gebruiker worden afzonderlijk een"Partij" en gezamenlijk de"Partijen" genoemd.

2. Verantwoordelijkheid

2.1. Het Bedrijf hecht veel belang aan de informatie die het publiceert op de Website en op de Sociale Netwerken. Bijgevolg stelt het Bedrijf alles in het werk om relevante en actuele informatie te verzenden, zonder dat het daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. 2.2. De Klant kan informatie over de Producten en een beschrijving van de Producten vinden op de Website. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is bedoeld om de Klant in staat te stellen een algemene beoordeling te maken van de aangeboden Producten alvorens deze te kopen. Leveranciers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de Producten en hun hoeveelheid en voor het waarborgen dat deze informatie juist en actueel is, tot volledige kwijting van de Onderneming. De Onderneming aanvaardt in dit opzicht geen verantwoordelijkheid en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud of verstrekking van informatie met betrekking tot de Producten of de Leveranciers, of voor de wijze van betaling, levertijden en kosten.2.3. De informatie beschikbaar op de Website van de Onderneming, haar Sociale Netwerken of andere media is louter informatief en is niet bindend voor de Onderneming, haar partners, werknemers of onderaannemers.2.4. Evenzo is alle informatie met betrekking tot de activiteiten van het Bedrijf, haar diensten en die van haar externe dienstverleners en partners, inclusief foto's, uitsluitend ter informatie opgenomen. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de aldus gepresenteerde informatie en, meer in het algemeen, aan de inhoud van de Website.

3. Intellectueel eigendom en gebruik van de Website

3.1. Alle afbeeldingen, visuals, concepten en technieken die door het Bedrijf worden gebruikt en in welk medium dan ook worden opgenomen, zijn en blijven te allen tijde haar eigendom, evenals de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden, het privacybeleid en alle documenten waarop auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van toepassing is. Ook de Website van het Bedrijf, in zijn geheel, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de interface, de databases, de naam, de domeinnaam, enz. behoort toe aan het Bedrijf. 3.2. Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de Website of een van de elementen ervan, of van publicaties op de Sociale Netwerken of van andere media die openbaar zijn gemaakt of beschikbaar zijn gesteld door het Bedrijf, voor welk doel dan ook, mag worden gedaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.3.3. Het downloaden vanaf de Website of Sociale Netwerken vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is.3.4. De Website en de Sociale Netwerken kunnen links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren geen relatie tussen het Bedrijf en de externe website of zelfs maar een impliciete overeenkomst met de inhoud van dergelijke externe websites.3.5. De Vennootschap heeft geen controle over externe websites. Het is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de Website of het Sociale Netwerk. De Onderneming kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.

4. Amendement

4.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het Bedrijf zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk medium en in het bijzonder op zijn Website aan de Gebruiker ter beschikking te stellen.4.2. Tenzij anders aangegeven, treden de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden in werking zodra deze door het Bedrijf zijn medegedeeld, op welke wijze dan ook en in het bijzonder op de Website van het Bedrijf.

5. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

5.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. 5.2. In geval van een geschil trachten de Partijen hun geschillen in der minne te regelen. Elk geschil met betrekking tot met name de geldigheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, hun uitvoering, interpretatie en afloop, dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

6. Definitieve bepalingen

6.1. Het feit dat het Bedrijf geen gebruik maakt van een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een dergelijke bepaling. 6.2. Indien een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of ondoeltreffend wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of van enig contractueel document dat tussen de Partijen is gesloten. Voor zover mogelijk zullen de Partijen de ongeldige bepaling te goeder trouw en in dezelfde geest vervangen.