Algemene verkoopvoorwaarden

1. Presentatie en doel

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de"Algemene Voorwaarden") regelen de relatie tussen EIT Food CLC West, met maatschappelijke zetel te Philipssite 5 te 3001 Leuven (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0679.531.322 (de"Onderneming"), en de klant (de"Klant") in het kader van de verkoop van eetbare, onverkochte voedingsmiddelen via de website van de Onderneming https://getwasted.eu of elke andere website / online app opgezet door de Onderneming (de"Website"). 1.2. De Klant stemt in met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden bij het bezoeken van de Website en ziet, indien van toepassing, af van de toepassing van tegenstrijdige bepalingen van zijn/haar eigen algemene voorwaarden of enige andere bepaling die in strijd zou zijn met de Algemene Voorwaarden. 1.3. Het Bedrijf en de Klant worden individueel aangeduid als een"Partij" en gezamenlijk als de"Partijen". Definities in de Algemene Voorwaarden worden afwisselend in het enkelvoud en meervoud gebruikt.

2. Diensten

2.1. De Vennootschap brengt leveranciers (producenten, landbouwers, groothandelaars, enz.) (de"Leveranciers") van voedingsproducten (de"Producten") en Klanten die handelen voor professionele doeleinden met het oog op de vermindering van voedselverspilling, terwijl kwaliteitsproducten worden aangeboden tegen een betaalbare prijs.2.2. De Vennootschap biedt Klanten en Leveranciers een marktplaats aan op de Website, die hen toelaat om Producten uit te wisselen die beschikbaar worden gesteld en verkocht door Leveranciers, onder hun volledige verantwoordelijkheid en binnen de door hen opgelegde beperkingen (prijs, minimumhoeveelheid, kwaliteit, leveringstermijnen, enz.) 2.3. Er komt geen enkele contractuele relatie tot stand tussen de Onderneming en de Klant met betrekking tot de verkoop van de Producten of de levering ervan. Bijgevolg zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, onverminderd de eventuele specifieke voorwaarden van de Leverancier, die de contractuele relatie tussen de Klant en de Leverancier zullen regelen, voor deze aspecten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Beschrijving en beschikbaarheid van de Producten

3.1. De Producten die te koop worden aangeboden op de Website worden vermeld zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van verschillen tussen de hoeveelheden die beschikbaar worden gesteld door de Leveranciers en de hoeveelheden die worden vermeld op de Website. 3.2. De beschrijvende tekst en informatie bij elk artikel dat op de Website wordt aangeboden, is geschreven aan de hand van de door de Leveranciers verstrekte informatie en kan worden aangevuld met een of meer niet-contractuele foto's. 3.3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook te weigeren. In dit geval zal het Bedrijf de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en naar eigen goeddunken een alternatief product, een terugbetaling of een tegoedbon voor een volgende bestelling aanbieden.3.4. Bovendien stemt de Klant ermee in om per elektronische post en/of sms berichten te ontvangen met betrekking tot door de Klant geplaatste bestellingen, om alle essentiële kennisgevingen met betrekking tot de bestelling te ontvangen.

4. Bestelproces op de Website en levering

4.1. De Klant selecteert de Producten die hij/zij wenst te kopen op de Website en volgt het bestelproces dat daarop wordt aangegeven, waarbij hij/zij zijn/haar volledige contactgegevens opgeeft om bestellingen en leveringen, indien van toepassing, te vergemakkelijken. 4.2. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijbehoren, zoals aangegeven op de Website als onderdeel van het bestelproces en bevestiging van de bestelling door de Leverancier. 4.3. Na validatie van de betaling worden de Producten aan de Klant geleverd of klaargemaakt om te worden afgehaald op het adres en binnen de termijn die is aangegeven bij de voltooiing van de bestelling.4.4. De Klant is verplicht de bestelling af te halen binnen de op de Website aangegeven termijn of zich beschikbaar te stellen om ervoor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden binnen de bij de bestelling aangegeven termijn. 4.5. Onverminderd eventuele gevallen van overmacht, zoals hieronder aangegeven, zorgt de Leverancier voor de leveringen en de beschikbaarheid van de Producten binnen de bij de bestelling aangegeven termijnen. De Leverancier zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging aan de bestelling, wat betreft de Producten, hun levering of hun afhaling.

5. Prijzen en betaling

5.1. De prijzen die op de Website worden vermeld, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen en accessoires, exclusief leveringskosten die vóór elke betaling van de Producten worden aangegeven. Ze zijn van toepassing op het moment dat de Klant de bestelling plaatst en kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder dat dit gevolgen heeft voor reeds geplaatste en betaalde bestellingen. 5.2. Onverminderd de bijzondere verkoopvoorwaarden van de Leveranciers, is de eigendomsoverdracht van de Producten aan de Klant onderworpen aan de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van de leveringskosten en alle andere kosten die de Klant verschuldigd is.

6. Herroepingsrecht en aanvaarding van Producten

6.1. De Producten die worden verkocht op de Website zijn over het algemeen snel bederfelijke goederen. Bovendien zijn ze bedoeld om te worden verkocht aan personen die handelen in hun professionele hoedanigheid. Om deze twee redenen beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht. 6.2. Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere verkoopvoorwaarden van de Leveranciers, dient de Klant bij ontvangst van de levering, indien van toepassing, de ontvangen Producten, hun staat en hun kenmerken, met inbegrip van hun verpakking, te controleren. Bij gebrek aan een gedocumenteerde klacht die binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling wordt ingediend, wordt de Klant geacht de Producten te aanvaarden in de staat waarin hij ze heeft ontvangen.

7. Verantwoordelijkheid

7.1. De Onderneming zal haar uiterste best doen om de Klant toegang te bieden tot haar Website en marktplaats en hem in staat te stellen de Producten van Leveranciers te kopen. De Klant is zich ervan bewust dat de tussenkomst van de Onderneming beperkt is tot het met elkaar in contact brengen van de Leverancier en de Klant via de Website en de marktplaats. Binnen deze beperking is de Onderneming slechts gehouden tot een middelenverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De Onderneming is niet aansprakelijk voor de Producten, de door de Leverancier verstrekte informatie of voor de naleving van de voorwaarden van de koopovereenkomst tussen de Klant en de Leverancier, met inbegrip van verplichte informatie en specifieke wetgeving voor de verkoop van eetbare goederen. 7.2. In het bijzonder:
  • Het Bedrijf is alleen aansprakelijk voor eigen bedrog, grove nalatigheid of die van zijn werknemers of voor het niet nakomen van de essentiële verplichtingen die het onderwerp zijn van de overeenkomst;
  • De Onderneming is niet verantwoordelijk voor omissies of fouten als gevolg van onjuiste informatie verstrekt door de Klant of door de Leverancier;
  • Indien van toepassing is het Bedrijf alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks door het Bedrijf is veroorzaakt, met uitsluiting van schade zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van klanten, omzetverlies, reputatieschade of winstderving, ongeacht of het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade;
  • Indien Onderneming aansprakelijk wordt gehouden, zal de door Onderneming uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het totale tussen de Klant en de Leverancier overeengekomen bedrag, exclusief kosten en belastingen, voor de verkoop van Producten waarvoor Onderneming aansprakelijk wordt gehouden.
7.3. Door gebruik te maken van de Website verstrekt de Klant op eigen verantwoordelijkheid correcte, volledige en niet-misleidende informatie. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld indien essentiële informatie (e-mailadres, telefoonnummer, enz.) niet werd verstrekt door de Klant, waardoor het onmogelijk is om de Klant essentiële informatie te verstrekken, met inbegrip van de eventuele wijziging van zijn bestelling.

8. Overmacht en wijzigingen in bestellingen

8.1. Het Bedrijf en de Leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract ten gevolge van een oorzaak buiten hun controle zoals, in het bijzonder en zonder dat deze lijst beperkend is, overstroming, storm, brand, pandemie, staking, opsluiting, terroristisch risico, in gebreke blijven van een dienstverlener, onderaannemer, verlies van apparatuur, technische storing van het netwerk of elke andere gebeurtenis van overmacht waardoor zij hun verplichtingen niet normaal kunnen nakomen, waardoor zij hun verplichtingen voor de duur van de overmachtsituatie zouden opschorten of waardoor de nakoming van deze verplichtingen aanzienlijk moeilijker of duurder zou worden. 8.2. Onverminderd de bijzondere verkoopvoorwaarden van de Leverancier, zal de Leverancier, indien de door de Klant geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd (hoeveelheid, kwaliteit, leveringstermijnen, plaats van beschikbaarheid, enz.) ten gevolge van een oorzaak buiten de wil van de Leverancier, de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen teneinde de ongemakken verbonden aan deze wijziging zoveel mogelijk te beperken, zonder dat deze wijziging kan worden beschouwd als een ontbinding van het contract tussen de Partijen.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Alle afbeeldingen, visuals, concepten en technieken die door het Bedrijf worden gebruikt en op welk medium dan ook worden gereproduceerd, zijn en blijven te allen tijde haar eigendom, net als de Algemene Voorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en alle documenten waarop auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van toepassing is. Ook de Website in zijn geheel, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de interface, de databanken, de naam, de domeinnaam, enz. behoren toe aan het Bedrijf. 9.2. Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de Website of van een van de elementen ervan, voor welk doel dan ook, behalve voor individuele raadpleging, mag worden gedaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.9.3. De Klant zal te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming respecteren en in het bijzonder haar naam, merk en logo. Deze rechten mogen door de Klant enkel gebruikt worden binnen de strikte grenzen toegestaan door de Onderneming en in het bijzonder voor de aankoop van de Producten.

10. Mededelingen

De partijen worden geldig geïnformeerd of schriftelijk in kennis gesteld van de acties die krachtens de overeenkomst worden ondernomen per e-mail naar het e-mailadres van de contactpersoon die door de andere partij is opgegeven.

11. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

11.1. De contractuele relatie tussen de partijen is onderworpen aan het Belgisch recht. 11.2. Eventuele klachten met betrekking tot de verkoopovereenkomst gesloten tussen de Klant en de Leverancier moeten rechtstreeks aan de betrokken partij worden gericht, tot volledige kwijting van de Onderneming, die enkel verplichtingen op zich neemt in het kader van de totstandkoming van de relatie tussen de Klant en de Leverancier via de Website en de marktplaats. 11.3. De partijen trachten elk geschil dat tussen hen ontstaat en dat met name betrekking heeft op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst in der minne op te lossen. 11.4. Bij gebreke van een overeenkomst valt het geschil onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de vestigingsplaats van het Bedrijf.

12. Diverse

12.1. De eventuele nietigheid van een clausule van de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules die tussen de Partijen zijn overeengekomen. In de mate van het mogelijke vervangen de partijen het beding in voorkomend geval door een geldig beding dat beantwoordt aan hun oorspronkelijke bedoeling. 12.2. Het feit dat het Bedrijf zich niet beroept op een bepaling van de Algemene Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om zich op een later tijdstip wel op deze bepaling te beroepen.